โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๐ คน
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดป่ามหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม


ผู้บริหาร สมาชิก ฯ และพนักงาน อบต.เลิงแฝก จ.มหาสารคาม


นายสมพร ทวยจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก
อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม


โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม