วันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๐
แสดงธรรม "วันอาสาฬหบูชา"
ณ วัดป่านาอุดมวนาราม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระสงฆ์ ๑๕ รูป ประชาชนทั่วไป ๒๐๐ คน

พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พระพันตรี สาธโร เจ้าอาวาสวัดป่านาอุดม