ปฏิบัติธรรมวันพระและฟังธรรม
วัดป่ามหาชัยจัดเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรม
และแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์สุจริตธรรมกถา ตามมติมหาเถรสมาคม
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
..........................................................................
สำหรับพระธรรมเทศนากัณฑ์"สุจริตธรรมกถา" ประพันธ์โดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม ที่เห็นชอบให้วัดทั่วประเทศ แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษนี้
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
และส่งเสริมให้ประชาชนได้นำหลักศีลธรรม โดยเฉพาะศีล 5 ไปประพฤติปฏิบัติ
อันจะส่งผลให้เกิดความสงบสุขต่อตนเองสังคมและประเทศชาติสืบไป