โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ตำในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม อบรมปฏฺิบัติธรรม


โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย