เทศบาล ตำบลดอนโมง อ. หนองเรือ จ . ขอนแก่น
ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

สิบตำรวจโทเสถียร วรวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนโมง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒


พระพุทธรัตนศรีสุริยอุดมมงคล

อัฐิธาตุเจดีย์ วัดป่ามหาชัย


กลุ่มจิตอาสา เทศบาล ตำบลดอนโมง
อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น


กลุ่มจิตอาสา เทศบาล ตำบลดอนโมง
อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น


อุโบสถวัดป่ามหาชัย