โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สัญจร
ของคณะสงฆ์ตำบลมหาชัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เพื่อส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตามพุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ชาติ
มีศีล มีสุข ปรองดง สมานฉันท์ สามัคคี สันติสุข
ณ วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
เทศน์ ๒ ธรรมาสน์ ปุจฉา-วิสัชนา


นางพัชรินทร์ บัวชุม


เทศน์ ๒ ธรรมาสน์ ปุจฉา-วิสัชนา
พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณตำบลมหาชัย และ พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณตำบลมหาชัย