โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี
วัดป่านาอุดมวนาราม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย. ถึง ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
บวชชีพราหมณ์ ให้โอวาท กล่าวเปิดโครงการฯ