บรรยายธรรมนำปฏิบัติ “ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ตำบล ธาตุพนม อำเภอ ธาตุพนม นครพนม 48110

พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม)แห่งที่ ๒