๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิธีสวดมนต์ข้ามปี/พิธีพุทธาภิเษก
แสดงธรรม โดยพระครูภาวนาสุตาภรณ์
ณ วัดธรรมาราม ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พระอธิการทินกร ปภัสโร
เจ้าอาวาสวัดธรรมาราม ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม