งานปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๓-๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม