ผ้าป่าสามัคคีราชบุรี สกลนคร นครพนม
ทอดถวาย วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เพื่อบูรณะห้องสุขา สำหรับนักปฏิบัติธรรม จำนวน ๑๑ ห้อง