คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่16 ก.ค.58  เวลา 13.00 น.  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล5" นำโดยพระพรหมเสนาบดี ประธานกรรมการฯ
และผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 18
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกเมือง ตำบลบ้านเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

โดยมีพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค 18 พระศรีรัตนวิมล เจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระสุทธิสารสุธี
เจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล (ธ) พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระราชปัญญามุนี เ
จ้าคณะจังหวัดยะลา พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดสงขลา
พร้อมด้วยนายธำรงค์ เจริญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายณรงค์ สุขจันทร์ นายอำเภอควนเนียง
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น และนายเสถียร คดีดำรงราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสงขลา  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส ,

ผู้แทนพศจ.สตูล และพัทลุง เข้าร่วมถวายการต้อนรับและรับฟังการติดตามประเมินผลโครงการฯ

ซึ่งได้รับรายงานว่า "...ในการขับเคลื่อนโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดสงขลา ในส่วนของภาคราชการ
ทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอทุกอำเภอ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ
ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนงานโครงการกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม ทั้งที่เป็นเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานหรือการบูรณาการกับโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" เช่น กิจกรรม
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ทุกพื้นที่
เดือนละ 1 ครั้งจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการมาได้ระยะหนึ่งแล้ว

โดยครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกอำเภอ ตลอดจนมีสถานศึกษาหลายแห่งเข้าร่วม และสนับสนุนกิจกรรมมา
โดยตลอด ซึ่งในระยะแรกไม่ได้มุ่งเน้นในเชิงปริมาณหรือจำนวนผู้สมัครและการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์
และขณะนี้ได้ดำเนินโครงการฯ เชิงปริมาณในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้จังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์
รณรงค์เชิญชวนประชาชนให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไปยังทุกภาคส่วนแล้ว จำนวน 250,000 ฉบับ
โดยมีการสร้างเครือข่ายในการบันทึกข้อมูล และมั่นใจว่า ภายใน  30 กันยายน 2558  ซึ่งเป็นการสิ้นสุด
การขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะที่ 2 จังหวัดสงขลาจะมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในเชิงปริมาณ
ตามเป้าหมายที่กำหนด (ไม่น้อยกว่า 50%) แต่ในสภาพความเป็นจริง คนสงขลาประพฤติตน
ตามแนวศีล 5 เกินกว่า 50%   และในระยะที่ 3 จะดำเนินโครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพต่อไป..."


ที่มา http://www.onab.go.th/
สำนักงานพระพุทธศาสนาชาติ

ประมวลภาพ

โครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล๕"


คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล๕"ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา