ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตรราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนจำนำพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตรราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวม ๓๗ จังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทั้งนี้ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ
ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”

โดยมี นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ
เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายมนตรี บำรุง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ เข้ารับเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน และโคมเทียนพรรษา
ประจำปี ๒๕๕๘ จากพระบรมฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตรราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ณ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

ที่มา http://www.onab.go.th/
สำนักงานพระพุทธศาสนาชาติ

ประมวลภาพ


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตรราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนจำนำพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี๒๕๕๘