คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
“ หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ จังหวัดตรัง

วันที่ 17 ก.ค. 58 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล5" นำโดยพระพรหมเสนาบดี ประธานกรรมการฯ
และผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 17
ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง (มหานิกาย) พระวิมลธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดกระบี่
เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
นายถวิล ศรีนคร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่ ผู้แทนพศจ.พัทลุง และพังงา เข้าร่วมถวายการต้อนรับและรับฟังการติดตามประเมินผลโครงการฯ
พระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง (มหานิกาย) ได้รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการฯ พอสรุปได้ว่า

"...คณะสงฆ์ ร่วมกับจังหวัดตรัง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยจัดให้มีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และคณะสงฆ์ ระดับอำเภอทุกอำเภอ เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะเร่งด่วน
รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ เปิดโครงการในระยะเร่งด่วน ต่อเนื่องถึงระยะกลาง ประชุมทำความเข้าใจ
และจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการ เช่น การถือศีลปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ
และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล5"
ซึ่งมีประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
คาดว่าภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 จะมีสมาชิกครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชาชน
ที่นับถือพระพุทธศาสนา ..."

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

ที่มา http://www.onab.go.th/
สำนักงานพระพุทธศาสนาชาติ

ประมวลภาพ


คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
“ หมู่บ้านรักษาศีล 5”ลงพื้นที่จังหวัดตรัง