คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
“ หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล5" นำโดยพระพรหมเสนาบดี ประธานกรรมการฯ
และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผต.ราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้รับมอบหมายจาก ผอ.พศ. พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล
การดำเนินงานโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 16 ณ วัดราชบุรณะ
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 16 พระราชพิศาลสุธี

เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธรรมยุติ) พระวิจิตรธรรมนิเทศ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (มหานิกาย)
พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง พระมหาณรงค์ ฐานธมฺโม รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระสิริวงศาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพร
พร้อมด้วยนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นางสาวสุวรรณี แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระนอง และนครศรีธรรมราชเข้าร่วมถวายการต้อนรับและรับฟังการติดตามประเมินผลโครงการฯ

นางสาวสุวรรณี แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร
ได้รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการฯ ว่า "...ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 จังหวัดชุมพรมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ
และได้บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลของจังหวัดชุมพร แบ่งเป็น ระดับอำเภอ มี 8 อำเภอ 68
ตำบล 736 หมู่บ้าน การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 25 เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 53 แห่ง
สถานศึกษา 270 แห่ง มหาวิทยาลัย 2 แห่ง สถาบันอาชีวศึกษา 6 แห่ง

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ และได้บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลของจังหวัดชุมพรเรียบร้อยแล้ว
ณ วันนี้มีทั้งสิ้น 24,391 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ

แผนดำเนินการในระยะเร่งด่วน จนถึง 30 กันยายน 2558 จังหวัดชุมพร โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งคณะสงฆ์ สถานศึกษา ส่วนราชการ ประชาชน ได้แบ่งความรับผิดชอบการดำเนินงาน
ออกเป็นระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งได้แจกจ่ายใบสมัครครอบคลุมทุกพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บเอกสารใบสมัครและบันทึกข้อมูล

ซึ่งคาดว่าจังหวัดชุมพรจะสามารถดำเนินการเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลได้ครบตามเป้าหมาย
คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ..."

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

ที่มา http://www.onab.go.th/
สำนักงานพระพุทธศาสนาชาติ

ประมวลภาพ


คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
“ หมู่บ้านรักษาศีล 5”ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร