มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอบสอง
พระพรหมเสนาบดี" เผยประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 พบหลายจังหวัดต่ำกว่าเกณฑ์

วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 16:28 น.
„ มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอบสอง "พระพรหมเสนาบดี" เผยประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5
พบหลายจังหวัดต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ วอนเจ้าคณะจังหวัดช่วยขับเคลื่อน ด้าน มส.สั่งประเมินรอบสอง
ช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา
เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล 5” กล่าวว่า จากการประชุมติดตามผล
ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกับ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.)
ทั่วประเทศ ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประชุมเห็นว่า

การทำงานในระยะที่ 2 เหลือเวลาอีก 2 เดือนเท่านั้น จะเข้าสู่การดำเนินการโครงการระยะที่ 3
โดยในระยะที่ 2 กำหนดเกณฑ์ไว้ว่าจะต้องมีผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดละร้อยละ 50
ของจำนวนประชากรทั้งหมด แต่พบว่า ยังมีประมาณ 20-30 จังหวัดที่ยังอยู่ห่างไกลจากเกณฑ์ที่วางไว้มาก
จึงควรช่วยกันเร่งขับเคลื่อน ซึ่งต้องอาศัยความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัด
ทั้งต้องประสานการดำเนินงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลด้วย

พระราชพุทธิวราภรณ์(ประเทืองอาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ กล่าวว่า มหาเถรสมาคม(มส.)มีมติให้คณะกรรมการฯ
ลงพื้นที่ทุกภาคการปกครองคณะสงฆ์ทั้ง 18 ภาคอีกครั้ง เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นรอบที่สองโดยกำหนดลงพื้นที่ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.นี้

ทั้งนี้ หากจังหวัดใดพบว่ายังไม่มีการดำเนินการในระดับที่น่าพอใจ ขอเสนอว่าให้เจ้าคณะภาค
ใช้อำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขึ้นมาโดยเฉพาะ
เพื่อให้การดำเนินการสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น.“

ที่มา:  http://www.dailynews.co.th/education/336920