สอบธรรมสนามหลวง
นักธรรมชั้น โท - เอก พร้อมกันทั่วประเทศ


สอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้น โท - เอก

สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้น โท-เอก
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
การสอบความรู้ นักธรรมชั้นโท-เอก สำหรับพระภิกษุสามเณร จังหวัดนครพนม
และการสอบธรรมสนามหลวงนี้ ทำการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ
ซึ่งแต่ละจังหวัดก็เตรียมสถานที่สอบไว้ วิชาที่สอบนั้นมี 4 วิชา
คือวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม, วิชาธรรมะวิภาค, วิชาพุทธประวัติ/พระอนุพุทธประวัติ,
และวิชาวินัยบัญญัติ สอบวันละ 1 วิชา รวม 4 วัน

ประมวลภาพกิจกรรม

พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร กล่าวเปิด และให้โอวาท