พิธีเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๑ / ๒๕๕๘
ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม
และรองแม่กองงานพระธรรมทูต เป็นประธานสงฆ์ นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฆราวาส

ในพิธีเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๑ / ๒๕๕๘ เป็นการฝึกอบรมพระธรรมทูตที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ถือเป็นภารกิจหลักที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตได้ปฏิบัติเป็นลำดับมา ในแต่ละปีจะมีพระธรรมทูต
ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสายงานพระธรรมทูตตามลำดับ ส่งมาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามอัตรา
ที่กองงานพระธรรมทูตแจ้งไว้ และเมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านกระบวนการของการฝึกอบรมทั้งภาควิชาการ
และภาคปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูต ออกปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดอัตราไว้ ๑๐๐ รูป กองงานพระธรรมทูต
ได้เฉลี่ยอัตราพระธรรมทูตทั้ง ๙ สาย ในแต่ละสายได้รับอัตราเฉลี่ยโดยประมาณ สายละ ๑๐ รูป
มีเฉพาะสาย ๕ และสาย ๖ เท่านั้นที่ได้รับอัตราเฉลี่ย ๑๕ รูป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว