พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒
แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐ – ๑๑ – ๑๒

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม
ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐ – ๑๑ – ๑๒  ณ วัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โดยมีพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับมอบพัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๒๗๖ รูป และมอบประกาศนียบัตร ๑ - ๒ จำนวน
๔๒๘ รูป รวม ๗๐๔ รูป ต่อมา นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการแทน นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานโดยสรุป
ดังนี้ “ เนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม ๖ ประโยค จำนวน ๒๗๒ รูป และเปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน
๔๙ รูป รวม ๓๒๑ รูป เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ส่วนพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
มีพระบรมราชานุญาตถวายผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค
ในโอกาสอันสมควร”

จากนั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค
และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ – ๒ ตามลำดับ และให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระภิกษุสามเณรที่ร่วมพิธี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

ประมวลภาพ


สมเด็จพระพุฒาจารย์
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคม