พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ – ๒
แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนตะวันออก ภาค ๘ – ๙

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ – ๙
ณ วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับมอบพัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๒๑๖ รูป
และมอบประกาศนียบัตร ๑ - ๒ จำนวน ๕๙๑ รูป รวม ๘๐๗ รูป ต่อมา นางสาวประนอม คงพิกุล  
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน นายพนม ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานโดยสรุป ดังนี้

เนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม ๖ ประโยค จำนวน ๒๗๒ รูป และเปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๔๙ รูป
รวม ๓๒๑ รูป เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ส่วนพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค มีพระบรมราชานุญาตถวาย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในโอกาสอันสมควร จากนั้น
สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบเปรียญธรรม ๓ ประโยค
และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ – ๒ ตามลำดับ และให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระภิกษุสามเณร
ที่ร่วมพิธี พอสังเขปดังนี้

“ การที่ท่านทั้งหลายได้มีความวิริยะอุตสาหะศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีจนสามารถสอบได้ประโยคบาลีสนามหลวงนี้
นับได้ว่าได้ประกอบเหตุแห่งความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง นับเป็นเกียรติประวัติที่สำคัญ
สำหรับท่านทั้งหลาย ตลอดถึงครอบครัว และครูบาอาจารย์ เนื่องจากว่าพระราชพิธีดังกล่าวนี้
มีขึ้นยกย่องเชิดชูท่านทั้งหลาย ผู้มีความสามารถมนด้านภาษาบาลี ซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์
เป็นภาษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ได้ชื่อว่าเป็นเสด็จพ่อของพวกเราทั้งหลายได้ใช้ในการประกาศ
พระศาสนา เผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้ปรากฏแพร่หลาย และสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ขอให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่
อันสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาอันถือเป็นมรดกอันล้ำค่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทะเจ้า
ตลอดจนถึงบูรพาจารย์ทั้งหลายได้ฝากไว้กับเราท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
หรือประโยค ๑ – ๒ มีความมุมานะ พยายามศึกษา ค้นคว้า ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูอาจารย์
เพื่อความสำเร็จในการศึกษาพระบาลีในประโยคสูง ๆ ต่อไป และขออนุโมทนาเจ้าสำนักเรียน เจ้าสำนักศาสนศึกษา
ครูอาจารย์ที่เสียสละสนับสนุนส่งเสริมและแนะนำสั่งสอนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

ประมวลภาพ