ประธานาธิบดีสหรัฐปลูกต้นไม้แห่งการตรัสรู้ที่อินเดีย

ประธานาธิบดี โอบาม่า แห่งสหรัฐอเมริกา ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์
ต้นไม้แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความนอบน้อม ณ กรุงนิวเดลี
ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

            ศัพท์ว่า โพธิ์ โพธิ มิใช่เพียงชื่อของต้นไม้ โพธิ เป็นชื่อของปัญญาญาณตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ปัญญาที่ทำให้บุคคลกลายเป็นพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ปัญญาที่ทำลายราคะ โทสะ โมหะ อวิชชา
อุปาทานและกิเลสทั้งปวง "พระสัมมาสัมพุทธะได้โพธิ ณ ควงไม้ใด ควงไม้นั้น มีชื่อว่า โพธิ์"
สิทธัตถะโพธิสัตว์ได้โพธิใต้ต้นอัสสัตถะ ต้นอัสสัตถะนั้นได้รับนามใหม่ว่าต้นโพธิ สถานที่พระองค์ได้โพธิ เรียกว่า
โพธิคยา (เพี้ยนมาเป็นพุทธคยา) สมัยที่พระองค์มีพระชนม์ชีพอยู่ เรียกว่า โพธิกาล (ปฐมโพธิกาล มัชฌิมโพธิกาล
และปัจฉิมโพธิกาล เรามาใช้คำว่าพุทธกาล ซึ่งมีความหมายกว้างกว่า พุทธกาลหมายถึงระยะเวลาของศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์
เช่น กาลของพระกัสสปพุทธเจ้า) ต้นโพธิ เป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนการสร้างพระพุทธรูป
ดังเรื่องการเกิดขึ้นของอานนทโพธิ์ ชาวพุทธทั้งหลายพึงมองต้นโพธิ์ให้เห็นพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
นำตนพ้นจากทุกข์ ได้สาวกโพธิเป็นอนุพุทธะตามพระองค์นั่นฯ

ขอให้ต้นไม้แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ จงเป็นอนุสัยแห่งปัจจัยเพื่อการ Enlinght
ให้แก่นายโอบาม่า บารัค ท่านประธานาธิบดีแห่งสหรัฐด้วยเทอญฯ

ท่านคมสรณ์ - พระธรรมทูตอินเดีย
๒๘  มกราคม ๒๕๕๘

ที่มา http://www.oknation.net/blog/mylifeandwork/ 2015/01/28/entry- 1