งานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
คณะกรรมการบริหาร ศปท. และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ทั่วประเทศ
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑  
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘


งานประชุมสัมมนาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม


งานประชุมสัมมนาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม


งานประชุมสัมมนาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม


งานประชุมสัมมนาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม


โครงการหมู่บ้านศีล๕


เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดป่ามหาชัย
พระอาจารย์สมหวัง จันทปัญโญ