การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
นายฐากูร ดิษฐอำนาจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ปะชุมมีมติที่ ๓๔๐/๒๕๕๘
พิจารณาลงมติ เห็นชอบการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
ประจำปี ๒๕๕๘ โดยเห็นควรจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญในครั้งพุทธกาล ถือเป็นวันที่
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา และเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก
สำหรับปี ๒๕๕๘ วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้กำหนดการจัดงานสัปดาห์
เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ในส่วนกลางกำหนดจัดงาน
ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และในส่วนภูมิภาค กำหนดจัดงานทุกจังหวัด
และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร สำหรับในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายวรเดช ช่างบุ
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
และหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมฯดังกล่าว


ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

ประมวลภาพ


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘