เสด็จพระนครราชคฤห์

พระบรมศาสดา เสด็จประทับอยู่ที่อุรุเวลาเสนานิคม โดยสำราญ พอสมควรแก่กาลแล้ว
ทรงพระประสงค์จะประดิษฐานพระศาสนาให้มั่นคงที่พระนครราชคฤห์
และทรงพระประสงค์จะเปลื้องปฏิญญาที่ทรงประทานแก่พระเจ้าพิมพิสารไว้แต่แรก
จึงชวนพระอริยสาวก ๑ , ๐๐๐ องค์ มีพระอุรุเวลากัสสปเป็นประธานเสด็จไปยังมคธรัฐ ประทับอยู่ที่ลัฏฐิวัน
ใกล้พระนครราชคฤห์


เมืองราชคฤห์ในปัจจุบัน. บริเวณประตูเมือง. พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ...ที่มา http://www.larnbuddhism.com/puttaprawat/

 กลับสู่หน้าหลัก