บทสวดมนต์

ธนคาถา
( หันทะ มะยัง ธะนะคาถาโย ภะณามะ เส)

ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา

- ผู้ใดมีความเชื่อในตถาคต, ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

สีลัญจะ ยัสสะ กัล๎ยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง

- มีศีลอันงาม, อันพระอริยะชอบใจสรรเสริญ

สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง

- มีความเลื่อมใส, ในพระสงฆ์และมีความเห็นตรง

อะทะฬิทโทติ ตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง

- บัณฑิตทั้งหลาย, กล่าวผู้นั้นว่า, ไม่เป็นคนขัดสน,
ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์

ตัส๎มา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง,
อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรัง พุทธานะสาสะนัง

- เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญา, เมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย,
พึงประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส, และความเห็นธรรมเนือง ๆ เถิด ฯ

(ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘/๔๗)


 กลับสู่หน้าหลัก