บทสวดมนต์

กรวดน้ำตอนเย็น
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา

( หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส)

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ - ด้วยบุญนี้อุทิศให้-

อุปัชฌายา คุณุตตะรา, อุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณ

อาจะริยูปะการา จะ - แลอาจารย์ผู้เกื้อหนุน

มาตา ปิตา จะ ญาตะกา, ทั้งพ่อแม่แลปวงญาติ

สุริโย จันทิมา ราชา - สูรย์จันทร์แลราชา-

คุณะวันตา นะราปิ จะ, ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ

พ๎รัห๎มะมารา จะ อินทา จะ - พรหมมารและอินทราช-

โลกะปาลา จะ เทวะตา, ทั้งทวยเทพและโลกบาล

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ - ยมราชมนุษย์มิตร-

มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ, ผู้เป็นกลางผู้จองผลาญ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ - ขอให้เป็นสุขศานติ์ ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน

ปุญญานิ ปะกะตานิ เม, บุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยศุภผล

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ - ให้สุขสามอย่างล้น-

ขิปปัง ปาเปถะ โวมะตัง, ให้ลุถึงนิพพานพลัน

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ - ด้วยบุญนี้ที่เราทำ -

อิมินา อุททิเสนะ จะ, แลอุทิศให้ปวงสัตว์

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ - เราพลันได้ซึ่งการตัด-

ตัณหุปาทานะเฉทะนัง, ตัวตัณหาอุปาทาน

เย สันตาเน หินา ธัมมา - สิ่งชั่วในดวงใจ -

ยาวะ นิพพานะโต มะมัง, กว่าเราจะถึงนิพพาน

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ - มลายสิ้นจากสันดาน -

ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว, ทุกๆ ภพที่เราเกิด

อุชุจิตตัง สะติปัญญา - มีจิตตรงและสติ ทั้งปัญญาอันประเสริฐ

สัลเลโข วิริยัมหินา, พร้อมทั้งความเพียรเลิศ เป็นเครื่องขูดกิเลสหาย -

มารา ละภันตุ โนกาสัง - โอกาสอย่าพึงมี แก่หมู่มารสิ้นทั้งหลาย-

กาตุญจะ วิริเยสุ เม, เป็นช่องประทุษร้าย ทำลายล้างความเพียรจม

พุทธาทิปะวะโร นาโถ - พระพุทธผู้บวรนาถ -

ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม, พระธรรมที่พึ่งอุดม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ - พระปัจเจกะพุทธสมทบ-

สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง, พระสงฆ์ที่พึ่งผยอง

เตโสตตะมานุภาเวนะ - ด้วยอานุภาพนั้น-

มาโรกาสัง ละภันตุ มา, ขอหมู่มาร อย่าได้ช่อง

ทะสะปุญญานุภาเวนะ - ด้วยเดชบุญทั้งสิบป้อง-

มาโรกาสัง ละภันตุ มา อย่าเปิดโอกาสแก่มาร เทอญ ฯ


ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา, ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้ถึงทุกข์ จงพ้นจากทุกข์,

ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา , ผู้ถึงภัย จงพ้นจากภัย,

โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา ผู้ถึงโศก จงพ้นจากโศก,

โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโณ,,
เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

-สัพเพ เทวานุโมทันตุ ฯ และขอเหล่าเทพเจ้าทั้งปวง จงอนุโมทนาซึ่งบุญสมบัติ,
อันเราทั้งหลาย ก่อสร้างแล้ว,ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้เทอญฯดังนี้


 กลับสู่หน้าหลัก