บทสวดมนต์

บทกรวดน้ำ (อุทิศส่วนกุศล)

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
- ขอส่วนบุญนี้, จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า,
ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
- ขอส่วนบุญนี้, จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า,
ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม คะรุปัชฌายาจะริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คะรุปัชฌายาจะริยา
- ขอส่วนบุญนี้, จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า, ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
- ขอส่วนบุญนี้, จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย, ขอให้เทวดาทั้งหลาย, จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
- ขอส่วนบุญนี้, จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย, ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
- ขอส่วนบุญนี้, จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย,
ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุขเถิด ฯ


 กลับสู่หน้าหลัก