บทสวดมนต์

วันทาพระพุทธเจ้า
วันทามิ    พุทธัง    ภะวะปาระติณณัง
ตีโลกะเกตุง     ติภะเวกะนาถัง
โย     โลกะเสฏโฐ    สะกะลัง    กิเลสัง
เฉต๎วานะ     โพเธสิ    ชะนัง    อะนันตัง ฯ
ยัง    นัมมะทายะ    นะทิยา    ปุลิเน    จะ    ตีเร
ยัง    สัจจะพันธะคิริเก    สุมะนาจะลัคเค
ยัง    ตัตถะ    โยนะกะปุเร    มุนิโน    จะ    ปาทัง
ตัง    ปาทะลัญชะนะมะหัง    สิระสา    นะมามิ ฯ
สุวัณณะมาลิเก    สุวัณณะปัพพะเต   
สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร    นัมมะทายะ     นะทิยา
ปัญจะปาทะวะรัง    ฐานัง    อะหัง    วันทามิ    ทูระโต ฯ(กราบ)

อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง นะมัสสะมาโน   ระตะนัตตะยัง   ยัง
ปุญญาภิสันทัง    วิปุลัง    อะลัตถัง ตัสสานุภาเวนะ   หะตันตะราโย ฯ
อามันตะยามิ    โว    ภิกขะเว ปะฏิเวทะยามิ    โว    ภิกขะเว
ขะยะวะยะธัมมา    สังขารา อัปปะมาเทนะ    สัมปาเทถาติ ฯ (กราบ)


 กลับสู่หน้าหลัก