บทสวดมนต์

อานิสงส์ของการเจริญเมตตา

๑.   นอนหลับเป็นสุข            

๒. ตื่นขึ้นก็เป็นสุข       

๓. ไม่ฝันร้าย                    

๔.   เป็นที่รักของมนุษย์          

๕.   แม้อมนุษย์ก็รัก          

๖.    ทั้งเทวดาก็รักษา           

๗.   ไฟ ยาพิษ ศัตราวุธย่อมไม่ถูกต้องได้

๘.   มีจิตเป็นสมาธิเร็ว   

๙.   ผิวหน้าเปล่งปลั่ง ผิวพรรณผ่องใส

๑๐.   เวลาตายก็มีสติ (ไม่หลงตาย)

๑๑.   เมื่อยังไม่ได้บรรลุธรรมที่ยิ่ง ย่อมไปเกิดในพรหมโลก    
 

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค. ๒๗๕/๕๗๔


 กลับสู่หน้าหลัก