บทสวดมนต์
บทสวด ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี

(หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ)

ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ
สีตัสสะปะฏิฆาตายะ, อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง
ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ

ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ ,
เนวะ ท๎วายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ
นะ วิภูสะนายะ , ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา
ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พรัหมะจะริยานุคคะหายะ ,
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง
นะ อุปปาเทสสามิ , ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา
จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ

ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ ,
ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ , อุณ๎หัสสะ
ปะฏิฆาตายะ , ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริง-
สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ , ยาวะเทวะ
อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ

ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง
ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง
เวทะนานังปะฏิฆาตายะ, อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ

บทสวด ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี แปล
(หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ)

ปะฏิสังขา   โยนิโส   จีวะรัง   ปะฏิเสวามิ ,
- เราย่อมพิจารณาโดยแยบคาย   แล้วนุ่งห่มจีวร

ยาวะเทวะ   สีตัสสะ   ปะฏิคาตายะ ,
- เพียงเพื่อบำบัดความหนาว

อุณ๎หัสสะ   ปฏิคาตายะ ,
- เพื่อบำบัดความร้อน

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง   ปะฏิคาตายะ ,
- เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ   ยุง   ลม แดด   และสัตว์ เลื้อยคลานทั้งหลาย

ยาวะเทวะ   หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง ,
- และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะ   อันให้เกิดความละอาย

ปะฏิสังขา   โยนิโส   ปิณฑะปาตัง   ปะฏิเสวามิ ,
- เราย่อมพิจารณาโดยแยบคาย   แล้วฉันบิณฑบาต

เนวะ   ทะวายะ
- ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลิน   สนุกสนาน

นะ   มะทายะ
- ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามัน   เกิดกำลังพลังทางกาย

นะ   มัณฑะนายะ
- ไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับ

นะ   วิภูสะนายะ,
- ไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่ง

ยาวะเทวะ   อิมัสสะ   กายัสสะ   ฐิติยา
- แต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้

ยาปะนายะ
- เพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพ

วิหิงสุปะระติยา
- เพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกาย

พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ ,
- เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์

อิติ   ปุรานัญจะ   เวทะนัง   ปะฏิหังขามิ
- ด้วยการทำอย่างนี้,   เราย่อมระงับเสียได้ทุกขเวทนาเก่า  
คือความหิว

นะวัญจะ   เวทะนัง   นะ   อุปปาเทสสามิ ,
- และไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น

ยาตะรา   จะ   เม   ภะวิสสะติ   อะนะวัชชะตา   จะ   ผาสุวิหาโร   จาติ ,
- อนึ่ง ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย,   ความเป็น
ผู้หาโทษมิได้ด้วย, และความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วย , จักมีแก่เรา ดังนี้

ปะฏิสังขา   โยนิโส   เสนาสนะ   ปะฏิเสวามิ ,
- เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว ใช้สอยเสนาสนะ

ยาวะเทวะ   สีตัสสะ   ปะฏิคาตายะ ,
- เพียงเพื่อบำบัดความหนาว

อุณ๎หัสสะ   ปฏิคาตายะ ,
- เพื่อบำบัดความร้อน

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง   ปะฏิฆาตายะ ,
- เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ   ยุง   ลม   แดด   และสัตว์ เลื้อยคลานทั้งหลาย

ยาวะเทวะ   อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง   ปะฏิสัลลานารามัตถัง ,
- เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศ,   และเพื่อ ความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนา

ปะฏิสังขา   โยนิโส   คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง   ปะฏิเสวามิ ,
- เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว บริโภคเภสัชบริขารอันเกื้อกูลแก่คนไข้

ยาวะเทวะ   อุปปันนานัง   เวยยาพาธิกานัง   เวทะนานัง   ปะฏิฆาตายะ ,
- เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้ว   มีอาพาธต่าง ๆ เป็นมูล

อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ ,
- เพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียน   เป็นอย่างยิ่ง   ดังนี้

บทสวด ธาตุปฏิกูละปัจจเวกขณปาฐะวิธี บทสวด อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี บทสวด ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะวิธี

 กลับสู่หน้าหลัก