บทสวดมนต์

พระคาถาชินบัญชร
โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา        เชต๎วา มารัง สะวาหะนัง  
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง          เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

๒. ตัณ๎หังกะราทะโย พุทธา       อัฏฐะวีสะติ นายะกา  
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัย๎หัง        มัตถะเก เต มุนิสสะรา.

๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัย๎หัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน  
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัย๎หัง      อุเร สัพพะคุณากะโร.

๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัส๎มิง     โมคคัลลาโน จะ วามะเก.  

๕. ทักขิเณ สะวะเน มัย๎หัง      อาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม       อุภาสุง วามะโสตะเก.

๖. เกสะโต ปิฏฐิภาคัส๎มิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภีโต มุนิปุงคะโว

๗. กุมาระกัสสะโป เถโร          มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัย๎หัง วะทะเน นิจจัง        ปะติฏฐาสิ คุณากะโร.

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ     อุปาลี นันทะสีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา     นะลาเฏ ติละกา มะมะ.

๙. เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา
เอตาสีติ มะหาเถรา           ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ       อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ      ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ     วาเม อังคุลิมาละกัง .

๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ       อาฏานาฏิยะสุตตะกัง  
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ     เสสา ปาการะสัณฐิตา .

๑๒. ชินาณา วะระสังยุตตา      สัตตัปปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา       พาหิรัชฌัตตุปัททะวา.

๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ      อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ     สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัม๎หิ      วิหะรันตัง มะหีตะเล  
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ   เต มะหาปุริสาสะภา.

๑๕. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ   ชิตูปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ   ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ   ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต    จะรามิ ชินะปัญชะเรติ ฯ

 กลับสู่หน้าหลัก