บทสวดมนต์

บทขัดสิกขาสามเณร
สามเณรสิกขา บทขัดที่ ๑
สัมพุทโธ โลเก อุปปันโน มะหาการุณิโก มุนิ
ธัมมะจักกัง ปะวัตเตต๎วา โลเก อัปปะฏิวัตติยัง
โลกัสสะ สังคะหัง กาตุง จะริต๎วา โลกะจาริกัง
ติวิธัง โลเก สัทธัมมัง สัมมะเทวะ ปะวัตติยัง
อะนุปุพเพนะ สาวัตถิง ปัต๎วา เชตะวะเน วะสัง
สามะเณรานัง นิสสายะ จิตตัง กะถานุสิกขิตุง
อะนุญญาสิ ทะสะ สิกขา สามะเณเรหิ สิกขิตุง
สามะเณรานัง ทะสังคัง สิกขาปะทัง ภะณามะเสฯ

บทสวดที่ ๑ ( สิกขาบท ๑๐ )
อะนุญญาสิ โข ภะคะวา , สามะเณรานัง ทะสะ สิกขาปะทานิ ,
เตสุ จะ สามะเณเรหิ สิกขิตุง , ปาณาติปาตา เวระมะณี ,
อะทินนาทานา เวระมะณี , อะพ๎รัห๎มะจะริยา เวระมะณี , มุสาวาทา
เวระมะณี สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี , วิกาละโภชะนา เวระมะณี ,
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี , มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี ,
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี , ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณีติ ฯ

บทขัดที่ ๒
เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ สัก๎ยะปุตโต ปะนันทะสะ
สามะเณโร กัณฏะโก นามะ กัณฏะกิง ภิกขุณิง ทุสิ
ญัต๎วา ตะมัตถัง ภะคะวา ภิกขูนัญเญวะ สันติกา
อะนุญญาสิ โข นาเสตุง สามะเณรัง ทะสังคิกัง
สามะเณรานัง นาสะนะ การะณังคัง ภะณามะ เส ฯ

บทสวดที่ ๒ ( นาสะนังคะ ๑๐ )
อะนุญญาสิ โข ภะคะวา , ทะสะหิ อังเคหิ , สะมันนาคะตัง สามะเณรัง นาเสตุง ,
กะตะเมหิ ทะสะหิ , ปาณาติปาตี โหติ ,
อะทินนาทายี โหติ , อะพ๎รัห๎มะจารี โหติ , มุสาวาที โหติ ,
มัชชะปายี โหติ , พุทธัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ , ธัมมัสสะ
อะวัณณัง ภาสะติ , สังฆัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ , มิจฉาทิฏฐิโก
โหติ , ภิกขุณี ทูสะโก โหติ , อะนุญญาสิ โข ภะคะวา , อิเมหิ
ทะสะหิ อังเคหิ , สะมันนาคะตัง สามะเณรัง นาเสตุนติ ฯ

บทขัดที่ ๓
เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ สามะเณรา อะคาระวา
ภิกขูสุ อัปปะติสสา เจ - วะ อะสะภาคะวุตติกา
ญัต๎วา ตะมัตถัง ภะคะวา ภิกขูนัญเญวะ สันติกา
อะนุญญาสิ ทัณฑะกัมมัง กาตุง ปัญจังคิกัสสะ จะ
สามะเณรานัง ทัณฑะกัมมะ การะณังคัง ภะณามะ เส ฯ

บทสวดที่ ๓ ( ทัณฑกรรม ๕ )
อะนุญญาสิ โข ภะคะวา , ปัญจะหิ อังเคหิ , สะมันนาคะ-
ตัสสะ สามะเณรัสสะ ทัณฑะกัมมัง กาตุง , กะตะเมหิ ปัญจะหิ ,
ภิกขูนัง อะลาภายะ ปะริสักกะติ , ภิกขูนัง อะนัตถายะ ปะริสักกะติ ,
ภิกขูนัง อะนาวาสายะ ปะริสักกะติ , ภิกขู อักโกสะติ ปะริภาสะติ ,
ภิกขู ภิกขูหิ เภเทติ , อะนุญญาสิ โข ภะคะวา , อิเมหิ ปัญจะหิ อังเคหิ ,
สะมันนาคะตัสสะ สามะเณรัสสะ ทัณฑะกัมมัง กาตุนติ ฯ


 กลับสู่หน้าหลัก