บทสวดมนต์

ธาตุปฏิกูละปัจจเวกขณปาฐะ
(หันทะ มะยัง ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส)

ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง
,
- สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น , กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ ;

ยะทิทัง จีวะรัง
ตะทุปะภุญชะโกจะ ปุคคะโล ,
- สิ่งเหล่านี้คือ จีวร , และบุคคลผู้ใช้สอยจีวรนั้น ;

ธาตุมัตตะโก   - เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ ;

นิสสัตโต
  - มิได้เป็นสัตวะ อันยั่งยืน ;

นิชชีโว
  - มิได้เป็นชีวะ อันเป็นบุรุษบุคคล ;

สุญโญ
,   - ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน

สัพพานิ ปะนะ อิมานิ จีวะรานิ อะชิคุจฉะนียานิ
,
- ก็จีวรทั้งหมดนี้ , ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม ;

อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วา  
- ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว ;

อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ
,
- ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน ;

ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ,
- สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น , กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ ;

ยะทิทัง ปิณฑะปาโต ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ,  
- สิ่งเหล่านี้คือ บิณฑบาต , และบุคคลผู้บริโภคบิณฑบาตนั้น ;

ธาตุมัตตะโก
- เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ ;

นิสสัตโต
  - มิได้เป็นสัตวะ อันยั่งยืน ;

นิชชีโว
- มิได้เป็นชีวะ อันเป็นบุรุษบุคคล ; 

สุญโญ,
  - ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน

สัพโพ ปะนายัง ปิณฑะปาโต อะชิคุจฉะนีโย
,
- ก็บิณฑบาตทั้งหมดนี้ , ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม ;

อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วา

- ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว ;

อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ
,  
- ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน ;

ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง
,  
- สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น , กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ ;

ยะทิทัง เสนาสะนัง
ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ,
- สิ่งเหล่านี้คือ เสนาสนะ , และบุคคลผู้ใช้สอยเสนาสนะนั้น ;

ธาตุมัตตะโก
- เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ ;

นิสสัตโต
  - มิได้เป็นสัตวะ อันยั่งยืน ;

นิชชีโว
  - มิได้เป็นชีวะ อันเป็นบุรุษบุคคล ;

สุญโญ
- ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน

สัพพานิ ปะนะ อิมานิ เสนาสะนานิ อะชิคุจฉะนียานิ
,
- ก็เสนาสะทั้งหมดนี้ ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม ;

อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วา
 
- ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว ;

อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ
,  
- ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน ;

ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง
,
- สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น , กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ ;

ยะทิทัง คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร
, ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ,  
- สิ่งเหล่านี้คือเภสัชบริขารอันเกื้อกูลแก่คนไข้ , และบุคคล-ผู้บริโภคเภสัชบริขารนั้น ;

ธาตุมัตตะโก
  - เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ ;

นิสสัตโต
  - มิได้เป็นสัตวะ อันยั่งยืน ;

นิชชีโว
,   - มิได้เป็นชีวะ อันเป็นบุรุษบุคคล ;

สุญโญ
,   - ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน

สัพโพ ปะนายัง คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร อะชิคุจฉะนีโย
,
- ก็คิลานะเภสัชบริขารทั้งหมดนี้ , ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม ;

อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วา

- ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว ;

อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ

- ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน

 กลับสู่หน้าหลัก