บทสวดมนต์

มหาสมยสูตร
(บางส่วน ใช้สวดทิศทั้ง ๔)

ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา   ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ คันธัพพานัง
อะธิปะติ มะหาราชา   ยะสัสสิ   โส ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต
ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ

ทักขินัญจะ ทิสัง ราชา วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ กุมภัณฑานัง
อะธิปะติ มะหาราชา   ยะสัสสิ   โส ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต
ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ

ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา วิรูปักโข ปะสาสะติ นาคานัง
อะธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส   ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต
ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ

อุตตะรัญจะ   ทิสัง ราชา กุเวโร ตัปปะสาสะติ ยักขานัง
อะธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ   โส ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต
ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ กลับสู่หน้าหลัก