บทสวดมนต์

สามเณรปัญหะปาโฐ
เอกันนามะ กิง   สัพเพ สัตตา อาหารัฏฐิติกา ฯ
เท๎ว นามะ กิง นามัญจะ รูปัญจะ ฯ
ตีณิ นามะ กิง ติสโส เวทะนา ฯ
จัตตาริ นามะ   กิง จัตตาริ อะริยะสัจจานิ ฯ
ปัญจะ นามะ กิง ปัญจุปาทานักขันธา ฯ  
ฉะ นามะ กิง ฉะ อัชฌัตติกานิ อายะตะนานิ ฯ
สัตตะ นามะ กิง สัตตะ โพชฌังคา ฯ
อัฏฐะ นามะ กิง อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ
นะวะ นามะ กิง นะวะ สัตตาวาสา ฯ
ทะสะ นามะ กิง ทะสะหังเคหิ สะมันนาคะโต อะระหาติ วุจจะตีติ ฯ กลับสู่หน้าหลัก