บทสวดมนต์

บทสวดนมัสการบูชาพระสัตตะมหาสถาน
ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อะนิมิสสะนัง

ตะติยัง จังกัมมัง เสฏฐัง จะตุตถัง ระตะนัง ฆะรัง

ปัญจะมัง อะชะปาลัญจะ มุจจะลินเทนะ ฉัฏฐะมัง

สัตตะมัง ราชายะตะนัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ

 กลับสู่หน้าหลัก