พระอาจารย์ทินกร ปภัสสโร

๑. ชื่อ

ชื่อ (เดิม) พระทินกร ฉายา ปภัสสโร นามสกุล แพงคำฮัก

วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์ สาขา การจัดการเชิงพุทธ
ปัจจุบันพักนักอยู่ที่ วัดป่ามหาชัย เลขที่ ๗๕ หมู่ ๒
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓ ๓๓๘๕๐๐๓

๒. หน้าที่การงาน
พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากร ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๓. สถานเดิม
ชื่อ นายทินกร นามสกุล แพงคำฮัก
เกิดเมือวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๒๕
ตรงกัน วันพฤหัสบดี แรม ๙ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
ณ บ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ ๕ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
บิดา นายเนียม มารดา วันดี นามสกุล แพงคำฮัก

๔. บรรพชา
เมื่ออายุ ๒๓ ปี วันที ๑๖ เดือน มิถุนาย พ.ศ ๒๕๔๘
ตรงกับ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา
ณ วัดคณิศรธรรมิการาม ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระอุปัชฌาย์ พระครูสุนันท์ธรรมสถิต ณ วัดคณิศรธรรมิการาม ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๕. อุปสมบท
เมื่ออายุ ๒๓ ปี วันที ๑๖ เดือน มิถุนาย พ.ศ ๒๕๔๘
ตรงกับ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา
ณ วัดคณิศรธรรมิการาม ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระอุปัชฌาย์ พระครูสุนันท์ธรรมสถิต ณ วัดคณิศรธรรมิการาม ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระกรรมวาจารย์ พระปลัดบุญธรรม นิรันโท
พระอนุสาวนาจารย์ พระพยอม ยโสธโร

๖. วิทยาฐานะ
พ.ศ.๒๕๔๙ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นตรี
พ.ศ.๒๕๕๒ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นโท
พ.ศ.๒๕๕๔ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นเอก

๗.การศาสนศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน กลับสู่หน้าหลัก