อุบาสก เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา1.ตปุสสะ-ภัลลิกะ
2.อนาถบิณฑิกเศรษฐี
3.จิตตคฤหบดี
4.หัตถกคฤหบดี
5.พระเจ้ามหานามศากยะ
6.อุคคคฤหบดี
7.อุคคตคฤหบดี
8.สูรอัมพัฏฐอุบาสก
9.ชีวกโกมารภัจ
10.นกุลบิดาคฤหบดี

 กลับสู่หน้าหลัก