โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง.. สอนนักเรียน ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย
โรงเรียนวังยางวิทยาคม อ.วังยาง จ.นครพนม ทุกวันอังคาร
มี นายธนู เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโ รงเรียน ให้การสนับสนุน..
แนะแนวทางปฏิบัติตน ยึดมั่นใน 7 กิจวัตรความดี และรับสมัครนักเรียน
โครงการเยาวชนรักษ์วัด พัฒนาชุมชน เข้าวัดปฏิบัติธรรมในฤดูเข้าพรรษา ทุกวันพระ แจก สมุดบันทึกความดี
โรงเรียนรักษาศี ล 5 ครอบครัวอบอุ่น.. สนับสนุน โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ที่ 3
และถ่ายภาพร่วมกัน ทุกระดับชั้น ม.1 - ม. 6.. โรงเรียนวังยางวิทยาคม ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนรักษาศีล 5 ระดับมัธยม ของอำเภอวังยาง จ.นครพนม..


นายธนู เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังยางวิทยาคม อ.วังยาง จ.นครพนม


โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม


พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง


หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม