หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 หน่วยงานรักษาศีล 5
ตามมติมหาเถรสมาคม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น

อะไรคือโครงการศีล 5 เชิงคุณภาพ?
คือโครงการที่รณรงค์เรื่องการนำธรรมะไปสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ฝึกฝนพัฒนาสร้างนิสัยที่ดี โดยการ “คิดดี พูดดี ทำดี” อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
เพราะ “นิสัยที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น
และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่สงบสุข” โดยยึดหลักการสำคัญ
คือ “เปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก”

โดยอุปนิสัยที่รณรงค์ให้สมาชิกหมั่นปฏิบัติมีอยู่ 7 ข้อ เรียกว่า 7 กิจวัตรความดี
ถ้าฝึกฝน พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จะส่งผลให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
มีความอบอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่นำไปสู่คุณธรรมอื่น ๆ
ที่สูงยิ่งขึ้นไป เช่นความเคารพ ความกตัญญู ความอดทนเสียสละ เป็นต้น


ประมวลภาพกิจกรรม/เอกสาร
๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
จำนวนสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล ๕
จังหวัดนครพนม
จากมากไปน้อย
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
ตรงกับวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา
ทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
       
๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ตรงกับวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
๙ ตุลามค ๒๕๕๙
พระธรรมทูตสัญจร
วัดบ้านโนนหอม ม.๒
ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม
       
๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โรงเรียนเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
โครงการ บวร ร่วมใจพัฒนาวัด-ชุมชน
ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
       
๕-๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมอบรมจริยธรรม
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล 5 ระยะที่ 3
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
       
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ข้อตกลง MOU
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
       
๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
วัดนายอภิรมย์ อำเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ตรงกับวันพระ แรม ๘ ค่ำ
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
       
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
วัดโพนสวรรค์ ตำบลคำเตย
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
วัดโพนข่าศรีคุณเมือง
ตำบลนาทราย เขต ๒ อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
       

๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
พระธรรมทูตสัญจร
วัดโพธิ์ศรี บ.ยอดชาด ม.1,2
อ.วังยาง จ.นครพนม

๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
วัดศิริโสภาพ ต.นาทราย เขต ๑
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
       
๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านรักษาศีล ๕
และโรงเรียนรักษาศีล ๕
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
ประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ประจำหนตะวันออก ๒๔ จังหวัด

       

๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
วัดสามัคคีธรรม ตำบลคำเตย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
วัดโพธิ์พฤกษ์คุณาราม ตำบลโพธิ์ตาก
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
       
๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
บันทึกข้อตกลง (MOU)
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
วัดนายอภิรมย์ อำเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม
       
๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
ตรงกับวันพระ แรม ๘ ค่ำ
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
วัดอดิสัยวนาราม บ้านดงติ้ว
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
       
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เทศบาลตำบลนาแก อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ ตำบลหนองย่างชิ้น
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
       
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
พระธรรมทูตจังหวัดสัญจร
วัดหัวดอน ตำบลธาตุพนม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

       
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
สัญจร สุขกาย สุขใจ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม
โรงเรียนนาหว้า ตำบลนาหว้า
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
วัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
       
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
วัดวาปีปุณฑริการาม บ้านบึงหล่ม
ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
พระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแก
พระครูใบฎีกาศิริชัย ถิรสุทฺโธ
ลงพื้นที่ วิทยาลัยการอาชีพนาแก
       
๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม พระสงฆ์ ๑๑๕ รูป
อุบาสกอุบาสิก ๙๕๖ คน ข้าราชการ ๘๐ คน
นักเรียน ๕๘๒ คน
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
วัดปราสาทโสภณาราม บ้านชะโงม
ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
       
๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
วัดศรีชมชื่น บ้านขามเฒ่า
ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม

๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
วัดศรีบุญเรือง บ.นาหลวง
ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม
       
๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
ประเพณีบุญข้าวสาก
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
ประเพณีบุญข้าวสาก
วัดห้วยไหล่ ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
       
๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ
วัดวังยาง(ศรีลดาราม) ต.ปลาปาก
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
ธรรมสัญจร วัดโพธิ์ศรี บ.ยอดชาด
ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม
นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง
ประชาชน,หน่วยงานต่างๆ จำนวน ๔๗๖ คน
       
๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
บุญข้าวสากไหลเรือไฟ
วัดศรีสะอาด บ้านสัมป่อย
ตำบลโนนสัง อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น-
โนนฮังหนองบัวสามัคคี อำเภอวังยาง
       
๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา
ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม
๑๓ กันยายน ๒๕๕๙
พระครูสิริปุญญโสภณ
รองประธานอนุกรรมากร โครงการฯ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ อำเภอท่าอุเทน
มอบป้ายโครงการฯ ให้โรงเรียน-โรงพยาบาล
เทศบาล ในเขตอำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม
       
๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙
ตรงกับวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
๙ กันยายน ๒๕๕๙
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านรักษาศีล ๕
และโรงเรียนรักษาศีล ๕
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
       
๙ กันยายน ๒๕๕๙
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
รับมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
๙ กันยายน ๒๕๕๙
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านรักษาศีล ๕
และโรงเรียนรักษาศีล ๕
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
       
๙ กันยายน ๒๕๕๙
ธรรมสัญจร วัดป่ากิตติพรพุทธาราม
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง
ประชาชน,หน่วยงานต่างๆ จำนวน ๒๒๓ คน
๘ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
โรงเรียนบ้านท่าลาด ราษฎร์วิทยานุกูล
ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม
       
๘ กันยายน ๒๕๕๙
โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ตำบลนาหว้า
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
รับมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
๘ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม ต.หนองโพธิ์
อ.วังยาง จ.นครพนม
       
๗ กันยายน ๒๕๕๙
ประชุมคณะกรรมการ ประจำหนตะวันออก
โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ณ มจร. ขอนแก่น
๗ กันยายน ๒๕๕๙
ธรรมสัญจร วัดมิตรภาพ ตำบลโคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง
ประชาชน,หน่วยงานต่างๆ จำนวน ๖๐ คน
 
๖ กันยายน ๒๕๕๙
ประชุมคณะกรรมการ-อนุกรรมการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ณ วัดหัวบึงทุ่ง อำเภอธาตุพนม
๖ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
โรงเรียนวังยางวิทยาคม ต.วังยาง
อ.วังยาง จ.นครพนม
 
๕ กันยายน ๒๕๕๙
ธรรมสัญจร วัดโพธิ์ศรี บ.เหล่าทุ่ง หมู่ ๓
ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
แสดงธรมโดย พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
๕ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพระธรรมทูตสัญจร
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น-
โนนฮังหนองบัวสามัคคี อำเภอวังยาง
 
๕ กันยายน ๒๕๕๙
ธรรมสัญจร วัดฮ่องไฮ ตำบลโคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง
ประชาชน,หน่วยงานต่างๆ จำนวน ๑๐๐ คน
๒ กันยายน ๒๕๕๙
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านรักษาศีล ๕
และโรงเรียนรักษาศีล ๕
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 
๒ กันยายน ๒๕๕๙
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านรักษาศีล ๕
และโรงเรียนรักษาศีล ๕
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๒ กันยายน ๒๕๕๙
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านรักษาศีล ๕
และโรงเรียนรักษาศีล ๕
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
 
๒ กันยายน ๒๕๕๙
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านรักษาศีล ๕
และโรงเรียนรักษาศีล ๕
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
๒ กันยายน ๒๕๕๙
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านรักษาศีล ๕
และโรงเรียนรักษาศีล ๕
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
 
๒ กันยายน ๒๕๕๙
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านรักษาศีล ๕
และโรงเรียนรักษาศีล ๕
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
๒ กันยายน ๒๕๕๙
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านรักษาศีล ๕
และโรงเรียนรักษาศีล ๕
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
 
๒ กันยายน ๒๕๕๙
พระธรรมทูต อำเภอสัญจร
วัดปทุมาราม อ.บ้านแพง จ.นครพนม
๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
กิจกรรม สวดมนต์ สมาทานศีล ตักบาตร
ปฏบัติธรรม ฟังธรรม รักษาศีลอุโบสถ
วัดโพนสวรรค์ ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม
 
๑ กันยายน ๒๕๕๙
วัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ
มีประชา
ชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
กิจกรรม สวดมนต์ สมาทานศีล ตักบาตร
ปฏบัติธรรม ฟังธรรม รักษาศีลอุโบสถ
วัดศรีจำปา ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
กิจกรรม สวดมนต์ สมาทานศีล ตักบาตร
วัดห้วยไหล่ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระสงฆ์ ๓ รูป ประชาชน ๒๐๐ คน
๑ กันยายน ๒๕๕๙
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านรักษาศีล ๕
และโรงเรียนรักษาศีล ๕
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๑ กันยายน ๒๕๕๙
ธรรมสัญจร วัดท่านาขาม อำเภอวังยาง
นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง
"ธรรมสัญจร" (ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙)
ประชาชน,หน่วยงานต่างๆ จำนวน 395 คน

๑ กันยายน ๒๕๕๙
ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
กิจกรรม สวดมนต์ สมาทานศีล ตักบาตร
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระสงฆ์ ๖ รูป ประชาชน ๖๐ คน
 
๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕
สวดสาธยายธรรม พระไตรปิฏก
วัดห้วยไหล่ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
กิจกรรม สวดมนต์ สมาทานศีล ตักบาตร
ปฏบัติธรรม ฟังธรรม รักษาศีลอุโบสถ
วัดโพธิ์ศรี ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร
ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
รับมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
"หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓" ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังยาง
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตรงกับวันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
เข้าค่ายปฏิบัติธรรม รักษาศีล ๕
สวดมนต์ ทำสมาธิ ฟังธรรม
วัดป่ามหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ธรรมะสัญจร ตำบลโนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
โครงการปฏิบัติธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
วัดนายอภิรมย์ ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
       
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ธรรมะสัญจร วัดธาตุศรีคุณ
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ธรรมะสัญจร วัดโพธิ์ชัย บ.ดอนคราม
ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕
       
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ธรรมะสัญจร วัดสุมงคล
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนวังยางวิทยาคม
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ๗ กิจวัตรความดี
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนเทศบาล ๒ นครพนม
ถ.บำรุงเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ๗ กิจวัตรความดี
วัดน้อยโพธิ์คำ อ.เมือง จ.นครพนม
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
วัดแสงสว่าง ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม
เช้าทำบุญตักบาตร เย็นสวดมนต์
ปฏิบัติธรรม ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล๕
พระอธิการรุ่งเรือง ปัญญาปโชโต เป็นเจ้าอาวาส
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
โครงการธรรมสัญจร วัดถาวร
มีพระภิกษุเข้ารวม ๔ รูป
ชาวบ้าน ๗๒ คน เยาวชน ๒๕ คน
โดย พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย
บ.ถวาร ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตักบาตรพระสงฆ์ วันพระ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ปฏิบัติตนยึดมั่นใน ๗ กิจวัตรความดี
วัดพระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
โครงการธรรมสัญจร วัดป่านาอุม
พระสงฆ์ ๖ รูป ประชาชน ๘๐ คน
นักเรียน ๑๕ คน รวม ๙๕ คน
โดย พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
โครงการเยาวชนรักษ์วัด
พัฒนาชุมชน รุ่นที่ 8/2559
ณ วัดศรีสะอาด บ้านส้มป่อย
ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
พระครูวิชิตวรเขต ประธานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน โครงการฯ ออกตรวจเยี่ยมชม
และมอบป้าย โรงเรียนรักษาศีล 5
โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์
อ.เมือง จ.นครพนม
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ครั้งที่ 12
ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนฮัง ม.3
ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
"โครงการธรรมะสัญจร" ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
โดย พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย
วัดวังม่วง ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ประชาชน ๘๔ คน
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
เปิดโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ระดับ ๓
โรงเรียนบ้านนาโสก อ นาแก นครพนม
มีนักเรียนในโครงการ ทั้งหมด ๖๖ คน
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตารางออกปฏิบัติงาน
ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
โดย พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
พระมหาสมัคร วรปุญโญ
เจ้าคณะอำเภอนาหว้า และคณะสงฆ์
จัดกิจกรรม "ธรรมะสัญจร"
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕
วัดศรีโพธิ์ชัย ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
จัดกิจกรรรม “รักษาศีล ฟังธรรม” ทุกวันพระ
ในช่วงเทศกาล เข้าพรรษา ตามแนวทาง
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3
วัดศรีวิชัย ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม  
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
“ นำครอบครัวเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์”
วัดนายอภิรมย์ ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
อุบาสกอุบาสิกา ๘๒ คน
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๖๕ คน
วัดนายอภิรมย์ ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม   
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
จัดทำป้ายโครงการ
ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
จังหวัดนครพนม
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ต.กุตาไก้
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ณ วัดน้อยโพธิ์คำ อ.เมือง จ.นครพนม
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
โครงการเยาวชนรักษ์วัด พัฒนาชุมชน
วัดโพธิ์เจริญ ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม .. นำสมาชิกหมู่บ้านศีล 5 เยาวชน นักเรียน เข้าวัด
รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ข้อ ๓ ด้านกิจกรรมตามวิถีชาวพุทธ ข้อ ๓.๘
ชาวบ้านถวายที่ดินแก่วัดศรีธนนชัย
ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตารางกำหนดการโครงการ
" พระธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม”
ประจำปี ๒๕๕๙ สนับสนุน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
แนวทาง หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
รักษาศีล ปฏิบัติธรรม วันพระ
ในช่วงเข้าพรรษา อุบาสกอุบสิกา ๓๑ คน
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
เข้ารักษาศีล ฟังธรรม
วัดนายอภิรมย์ บ.นายอ ต.นางาม
อ.เรณูนคร จ.นครพนม  
อุบาสกอุบสิกา จำนวน ๑๑๐ คน  
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ปรึกษาการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และนโยบายแผนงานการขับเคลื่อน
โครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๑๐ นักเรียน ๑๒๐ คน
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
วัดโพนสวรรค์ บ.ผักขะย่า ต.ยอดชาติ
อ.วังยาง จ.นครพนม
จัดโครงการเยาวชนเข้าวัดพัฒนาจิต
แนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมปฏิบัติธรรม วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วัดป่ามหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๑๐ นักเรียน ๑๒๐ คน
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
 
๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนรักษาศีล ๕
โรงเรียนวังยางวิทยาคม อ.วังยาง จ.นครพนม
ยึดหลักแนวทางปฏิบัติตน ยึดมั่นใน 7
กิจวัตรความดี
   

หมายเหตุ ภาพกิจกรรมบางส่วน ในกลุ่มไลน์ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
                  เพื่อต้องการเผยแพร่กิจกรรมเฉพาะในจังหวัดนครพนม
                  ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕
                  จัดทำขึ้นโดย วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ