ยกฉัตรพระธาตุมหาชัย องค์ใหม่
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙   องค์พระธาตุมหาชัยองค์ใหม่ ที่สร้างครอบองค์เดิมนั้น
สร้างเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร  
ผู้แทนพระองค์เสด็จยกฉัตรพระธาตุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   ๑๔   พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๓๙

 


พิธียกฉัตรพระธาตุมหาชัย


พระธาตุมหาชัย


คำขวัญอำเภอปลาปาก
พระธาตุมหาชัยล้ำค่า ห้าเผ่าไทยหลายหลาก ถิ่นปลาปากเขียวขจี ยึดประเพณีศรีโคตรบูรณ์

ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก