พิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ปี ๒๕๕๒
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทาน
รางวัลเสาเสมาธรรมจักรแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ และ พระครูปภัสสราธิการ (หลวงปู่เผด็จ ปภัสสโร)
วัดถ้ำผาจรุย ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ได้รับเสมาธรรมจักรพระราชทาน


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
แด่พระครูภาวนาสุตาภรณ์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา


พระครูภาวนสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ได้รับเสมาธรรมจักรพระราชทาน ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม


พระครูบูรพาธรรมประทีป วัดบูรพาราม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


พระครูปภัสสราธิการ (หลวงปู่เผด็จ ปภัสสโร)


สามเณรประชิด อุปชาคำ


บรรยากาศภายทองสนามหลวง วันรับเสมาธรรมจักรพระราชทาน

ประเภทของการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

สืบเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน มีการปรับเพิ่มประเภทตามที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด ในปี พ.ศ. 2549
คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้แบ่งประเภทการคัดเลือกออกเป็น 10 ประเภท คือ

1.ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
2.ประเภทการศึกษาสงเคราะห์
3.ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
4.ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
5.ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
6.ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
7.ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
8.ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
9.ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
10.ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 

ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก