วิธีไหว้ ๕ ครั้ง
คนเราทุกคน ในวันหนึ่ง ๆ จะต้องไหว้ได้ ๕ ครั้ง เป็นอย่างน้อย
คือ เวลาค่ำ ใกล้จะนอน ตั้งใจระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย อันเป็นสรณะอันสูงสุด
และท่านผู้มีพระคุณแก่ตน คือ มารดาบิดา และครูอาจารย์ โดยประนมมือ

(๑)
นมัสการพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวว่า
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

กราบลงหนหนึ่ง

(๒)
ไหว้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่า
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ

กราบลงหนหนึ่ง

(๓)
ไหว้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ว่า
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ

กราบลงหนหนึ่ง

(๔)
ไหว้คุณมารดาบิดา ว่า
มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเท วันทามิ สาทะรัง

กราบลงหนหนึ่ง

(๕)
ไหว้ครูอาจารย์ ว่า
ปัญญาวุฑฒิกะเร เต เต ทินโน วาเท นะมามิหัง

กราบลงหนหนึ่ง

ต่อจากนั้น พึงตั้งใจแผ่เมตตาจิตไปในเพื่อนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ว่า
"ขอท่านทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกาย สุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันหมดทั้งสิ้น เทอญฯ

(เสร็จแล้วหลับนอนตามสบาย)

ภูมิ เว สาธุรูปานัง กะตัญญู กะตะเวทิตา
ความเป็นผู้กตัญญูกตเวที เป็นพื้นของคนดีทั้งหลาย ในโลก

 

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ