ศูนย์ข่าววัดป่ามหาชัย
รวบรวมข่าวสารงานบุญต่างๆ ข่าวสารอื่่น
๒๔ - ๒๖ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๘
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิมยมหลัก ๑๒ ประการ ของคนไทย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๘
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๑ - ๒๓ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๘
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิมยมหลัก ๑๒ ประการ ของคนไทย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๘
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑๖ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๘
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๕ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๘
พิธียก พระเกศเปลวเพลิง พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล
พระครูศรีธรรมากร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
คุณพัชราภรณ์ ภัทรศิริบุญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ณ วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๔ - ๖ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ครูนักเรียน
เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครู ๑๒ คน นักเรียน ๕๐ คน
๑-๖ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๘
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช
ณ วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๘
พิธีบรรพชาอุปสมบท
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๘
พิธีปลงผมนาค
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๘
สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้น โท-เอก ทั่วประเทศ
การสอบธรรมสนามหลวงนี้ ทำการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ ๒๗ -๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๘
๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๘
งานปฏิบัติธรรม"วันลอยกระทง"
วัดป่านาอุดม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
จัดงานสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันลอยกระทง
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๘
งานบำเพ็ญกุศล วันครบรอบวันละสังขาร
พระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

ณ ลานพระธาตุมหาชัย และศาลาการเปรียญที่ประดิษฐานสรีระของหลวงปู่คำพันธ์
ณ วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๘
บุญกฐินสามัคคี วัดห้วยไหล่
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
โดยการนำของ คณะครัทธาจังหวัดสมุทรสาคร-นครพนม
๑๒-๑๓ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๘
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ครูนักเรียน
เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๑๒ คน นักเรียน ๒๐๐ คน
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอบสอง
23 กรกฎาคม 2558 เวลา 16:28 น. มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอบสอง
"พระพรหมเสนาบดี" เผยประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 พบหลายจังหวัดต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ด้าน มส.สั่งประเมินรอบสองช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
ตั้งสนง.เจ้าคณะภาคที่พุทธมณฑล
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 16:18 น. วันนี้ ( 22 ก.ค.)
“ พระพรหมบัณฑิต ” เผยแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ใช้พุทธมณฑลเป็นที่ตั้ง
สนง.เจ้าคณะภาค อุดช่องโหว่เปลี่ยนเจ้าคณะเอกสารข้อมูลหาย ไม่ต่อเนื่อง
๒๐ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 17:22 น.
มส.ลงมติ สั่งวัดทั่วประเทศ ส่งบัญชีทรัพย์สิน รายรับ รายจ่ายทุกปี
ประเดิมปีแรกขีดเส้นส่งภายในเดือน ก.ย.นี้ ชี้หน่วยงานรัฐไม่มีสิทธิ์
เข้าตรวจสอบทันที เพราะวัดเป็นนิติบุคคลไม่ใช่หน่วยงานราชการ
๒๐ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตรราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ประจำปี ๒๕๕๘ แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวม ๓๗
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
วันที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00 น. พระพรหมเสนาบดี ประธานกรรมการฯ
และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5"
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 16 ณ วัดราชบุรณะ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
๑๗ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
วันที่ 17 ก.ค. 58 เวลา 09.00 น. พระพรหมเสนาบดี ประธานกรรมการฯ
และผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 17 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๑๗ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ
ทำเนียบรัฐบาล นายฐากูร ดิษฐอำนาจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 58  เวลา 13.00 น.  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
"หมู่บ้านรักษาศีล 5"นำโดยพระพรหมเสนาบดีประธานกรรมการฯ
๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
งานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
คณะกรรมการบริหาร ศปท. และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ทั่วประเทศ
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑ 
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ – ๙ ณ วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
สวดมนต์ก่อนประชุม! ชง มส. ขอความร่วมมือราชการ-รัฐวิสาหกิจ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่หอประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ( พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
นายประดับ โพธิกาญจนวัตร รองโฆษก พศ. เปิดเผยภายหลังการประชุม  
มส.ว่า ตามที่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ.
๙ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
ภาค ๑๐ – ๑๑ – ๑๒   ณ วัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
๗ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
พิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่   ๗   ก.ค. ๕๘ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   ( ช่วง วรปุญฺโญ)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ปรึกษาโครงการทุนเล่าเรียนหลวง
สำหรับพระสงฆ์ไทย   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ....
๗ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสันติภาพนานาชาติ 
รำลึกเหตุการณ์วางระเบิดรอบปริมณฑลพุทธคยา ครบ ๒ ปี 
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ภาคเช้าเวลา ๐๕.๔๕ น.
ตรงกับช่วงเวลาที่เคยเกิดเหตุการวางระเบิด 

คณะสงฆ์นานาชาติในเขตพุทธคยา.....
๓ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗
ตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " จังหวัดนครพนม
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเพื่อประเมินผลการปฏิบัติ...

๓ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
ภาพการสร้าง พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ติดต่อ พระอาจารย์พันตรี สาธโร
โทร.087-145-0297  

๒ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘
พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒
แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนกลาง
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

๒๕ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๘
พิธีเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๑ / ๒๕๕๘
ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
กรรมการมหาเถรสมาคมและรองแม่กองงานพระธรรมทูตเป็นประธานสงฆ์

๑๘ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๘
คุณพัชราภรณ์ ภัทรศิริบุญ และคณะ
เป็นประธานพิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล

วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒๙ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๘
พระครูศรีธรรมากร(พระมหาอุทัย รตนญาโณ)

เจ้าคณะตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
เป็นศิษย์หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
ได้สร้างรูปเหมือนพระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
เท่าองค์จริง จำนวน ๕ องค์ ในวาระ ชาตกาล ๑๐๐ ปี
๒๗ มกราคม พ.ศ ๒๕๕๘
ประธานาธิบดีสหรัฐปลูกต้นไม้แห่งการตรัสรู้ที่อินเดีย
ประธานาธิบดี โอบาม่า แห่งสหรัฐอเมริกา ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์
ต้นไม้แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความนอบน้อม ณ กรุงนิวเดลี
ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

 

 กลับสู่หน้าหลัก