พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ
และพิธีสามีจิกรรม ถวายสักการะพระมหาเถระจังหวัดนครพนม คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ในวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๙
ณ วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ทำพิธีสามีจิกรรมเจ้าคณะจังหวัดนครพนม

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ