ตอนที่ ๒
ชีวประวัติ พระสุนทรธรรมากร

(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

สร้างธาตุมหาชัย
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ศิษย์หลวงปูคนหนึ่ง คือ พระมหาเฉวต วชิรญาโณ
จำพรรษาอยู่ที่นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้เดินทางมา
เยี่ยมนมัสการหลวงปู่ และได้นำเอาพระอรหันตสารีริกธาตุ
ของพระอัญญาโกณทัญญะปฐมสาวก ถวายแด่หลวงปู่
เพราะเลื่อมใสเห็นว่า หลวงปู่กำลังสร้างพระธาตุ

พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระธาตุมหาชัย 2514
พิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔
หลวงปู่ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุขึ้น
โดยได้อาราธนาพระเทพรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
ในสมัยนั้น มาเป็นประธานในพิธีสงฆ์
ทางฝ่ายบ้านเมืองได้เชิญ พลตรียง   ณ นคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน
แต่ท่านผู้ว่าฯ ติดราชการจึงให้ พันตรีอรุณ สังฆบรรณ
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอปลาปาก
มาทำหน้าที่เป็นประธานแทน

ช่างผู้สร้างธาตุมหาชัย
เมื่อเสร็จจากพิธีวางศิลาฤกษ์แล้ว
ได้ลงมือก่อสร้างองค์พระธาตุ
โดยพระมหาเฉวต วชิรญาโณ เป็นช่าง
และนายทองดี   ศรีสุวงค์ เป็นผู้ช่วย ได้ก่อสร้างขึ้นมา
เป็นพระธาตุรูป   ๘   เหลี่ยม สูงประมาณ ๗   เมตร
ในการก่อสร้างองค์พระธาตุได้อาศัยกำลังทรัพย์
จากญาติโยมชาวตำบลมหาชัย และตำบลใกล้เคียง
ได้บริจาคในรูปปัจจัยบ้าง วัสดุก่อสร้างบ้าง
เช่น หิน ซึ่งถากเป็นแผ่นๆ กว้าง
๑๕   ซม. ยาว ๓๐   ซม.หนา   ๑๐   ซม.

แบบพระธาตุมหาชัย
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ นายพิศาล   มูลศาสตร์สาทร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
สมัยนั้น เดินทางมาตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลมหาชัย
ท่านได้เห็นพระธาตุและเห็นความพร้อมเพรียงของชาวบ้าน
ที่ช่วยกันก่อสร้างพระธาตุ จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
ได้เข้ามากราบนมัสการ หลวงปู่และ ได้ปวารณาตัวขอเป็นผู้อุปถัมภ์
ต่อมาท่านได้ให้นายช่างหน่วยเร่งรัดพัฒนาชนบท
เขียนแบบแปลนพระธาตุขึ้นนำเสนอหลวงปู่
และได้ดำเนินการก่อสร้างองค์พระธาตุตามแบบแปลนจนเป็นผลสำเร็จสวยงาม

ข้อมูลจำเพาะ (พระธาตุองค์เดิม)
ฐานและองค์พระธาตุรูปทรงแปดเหลี่ยม ฐานพระธาตุกว้าง  ๓๒  เมตร 
ยาว ๓๒  เมตร มี  ๒  ชั้น ชั้นล่างสูง ๒.๕๐  เมตร 
ชั้นบนสูง ๒  เมตร ฐานพระธาตุภายนอกใช้หินแม่รัง
แผ่นโต ๆ นำมาถากเป็นแผ่นจำนวนทั้งหมด  ๕,๓๒๐  แผ่น
แต่ละแผ่นกว้าง  ๑๕  ซ.ม   ยาว  ๓๐  ซ.ม หนา  ๑๐  ซ.ม
องค์พระธาตุสูง  ๑๐.๕๐ เมตร
รวมทั้งฐานสูง  ๑๕.๐๐ เมตร  รวมทั้งฉัตรสูง  ๑๖  เมตร
(*เพิ่มเติมข้อมูล: ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ภาพชาวบ้านช่วยขนดินสร้างพระธาตุมหาชัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ พลตำรวจโทวิศิษฐ์  เดชกุญชร (ยศในขณะนั้น)
ราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมค่ายคุ้มครองตำบล (ช.ค.ต.)
และชุดปฏิบัติการช่วยเหลื่อประชาชน ( ป.ช.ป.)
ท่านได้มาเห็นองค์พระธาตุก็เกิดความเลื่อมใส
ได้ถามประวัติความเป็นมาขององค์พระธาตุจนถึงการก่อสร้าง
และกำหนดวันแล้วเสร็จ หลังจากนั้น
ท่านได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ตอนที่ ๑ .... ๒ .... ตอนที่ ๓

รวบรวมโดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดป่ามหาชัย