ตอนที่ ๓
ชีวประวัติ พระสุนทรธรรมากร

(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


ภาพพระธาตุมหาชัย องค์เดิม

พระเจ้าแผ่นดินทรงเสด็จ
เมื่อวัน ที่   ๒๕   พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๑๘ เป็นวันวิสาขบูชา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงนำพระบรมสารีริกธาตุ
มาบรรจุไว้ที่องค์พระธาตุมหาชัย และทรงเวียนเทียนรอบ องค์พระธาตุด้วยพระองค์เอง
พร้อมด้วย ข้าราชบริพาร และพสกนิกรฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เสด็จฯ พ.ศ.2518
ทรงเวียนเทียน รอบพระธาตุมหาชัย พ.ศ.2518

พระครูสัญญาบัตร
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก
และได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่  “ พระครูสุนทรธรรมโฆษิต”

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นพระอุปัชฌาย์
เมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ ได้รับพระราชทาน สมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นโท
เมื่อ พ.ศ ๒๕๒๗ ได้รับ พระบรมราชานุญาต พระปรมาภิไธย ภ. ป. ร. ประดิษฐานที่หน้าอุโบสถแม่อรุณี มังคละคีรี ถวายกุฏิหลวงปู่ พ.ศ 2532

กำเนิด วัดป่ามหาชัย (อรัญญคาม)

เมื่อ พ.ศ ๒๕๒๗
ได้สร้าง “วัดป่ามหาชัย (อรัญญคาม)” ซึ่งมีความหมายว่า
วัดที่มีหมู่บ้านและป่าล้อมรอบ ตั้งอยู่ศูนย์กลางระหว่างหมู่บ้าน
ทิศตะวันออก บ้านวังม่วง ห่างวัด ๓ กิโลเมตร
ทิศใต้ บ้านถาวร ห่างจากวัด ๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก บ้านทันสมัย ๒.๕ กิโลเมตร
ทิศเหนือ บ้านมหาชัย ห่างจากวัดธาตุมหาชัย ประมาณ ๓ กิโลเมตร
มีเนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ ปัจจุบัน มหาเถรสมาคมประกาศให้เป็น
“สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม) แห่งที่ ๒”

(มีประวัติความเป็นมาดังนี้................)


ตอนที่ ๒.....๓ .... ตอนที่ ๔

รวบรวมโดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดป่ามหาชัย

บทจุลลไชยปกรณ์ ตำนานพระปริตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔ ประวัติพุทธสาวก
คำลากลับบ้าน บทปัพพโตปมคาถา บทเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน บทภารสุตตคาถา
บทปัจฉิมพุทโธวาท ติลักขณาทิคาถา บทสวดถวายพระพร โอวาทก่อนปรินิพพาน หลวงปู่คำพันธ์
ปฏิทินวันพระ มงคลปริตร คำปวารณาออกพรรษา คำอาราธนาธรรม เสียงพระพุทธประวัติ
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ วันออกพรรษา คำไหว้พระเจ้า ๑๐ ชาติ พระสังคีณี คาถากำลังวัน
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ พระเจ้าพิมพิสาร ประวัติพระธาตุพนม รัตนปริตร ศิลปะพระธาตุพนม
บทพิจารณาสังขาร ประวัติวัดป่ามหาชัย คำอาราธนาศีล ๘