ตอนที่ ๖
ชีวประวัติ พระสุนทรธรรมากร

(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ปริศนาธรรม
หลังจากนั้นจึงได้ดำเนินการก่อสร้าง
องค์พระธาตุขึ้น ในลักษณะองค์เดิม คือ มีรูปทรงแปดเหลี่ยม
โดยครอบองค์เดิม   ระยะห่างจากองค์เดิมกว้าง   ๑   เมตร
พระธาตุที่สร้างครอบนี้สูงรวมฐาน ๓๗ เมตร
ที่คงรูปทรงแปดเหลี่ยมนั้นมีความหมาย
เป็นปริศนาธรรมที่แฝงเร้นอยู่ภายในองค์พระธาตุ คือ

-รูปทรง ๘ เหลี่ยม ขององค์พระธาตุ
หมายถึง อริยมรรค ๘ ประการ ซึ่งเป็นแนวทางแห่ง
การดำเนินชีวิตที่นำไปสู่ความสำเร็จและความเจริญ

-ฐานขององค์พระธาตุสูง ๕ เมตร
หมายถึง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

-ฐานขององค์พระธาตุกว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร
หมายถึง มหาปุริสะลักษณะ ๓๒ ประการ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

-องค์พระธาตุสูง ๓๗ เมตร
หมายถึง โพธิปักขิยธรรม ๓๗   ประการ
ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ ,   สัมมัปปธาน ๔ , อิทธิบาท ๔ ,   อินทรีย์ ๕ ,  
พละ ๕ ,   โพชฌงค์ ๗ ,   มรรคมีองค์ ๘ ,

หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ พ.ศ 2536

ยกฉัตรพระธาตุองค์ใหม่
เมื่อ   พ.ศ. ๒๕๓๙   องค์พระธาตุมหาชัยองค์ใหม่ ที่สร้างครอบองค์เดิมนั้น
สร้างเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ผู้แทนพระองค์เสด็จยกฉัตรพระธาตุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   ๑๔   พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๓๙

พระธาตุมหาชัย องค์ปัจจุบัน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ฯ พ.ศ 2539

กำเนิด สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
เมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ มหาเถรสมาคม ประกาศให้
วัดป่ามหาชัย เป็น " สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม)แห่งที่ ๒”

กำเนิด ศาลาอุโบสถ
“สร้างวัดเพื่อสร้างคน” ประชาชนจำนวนมาก หลั่งไหลเข้าปฏิบัติธรรม จึงได้จัดวันนัดหมายของผู้ใฝ่ธรรม
ให้เป็นที่รู้จักง่าย เป็นวันที่ ๑ - ๑๐ มกราคม ของทุกปี เมื่อมีผู้คนสนใจการปฏิบัติธรรมมากขึ้น
สถานที่ไม่เพียงพอต่อนักปฏิบัติธรรม ด้วยเหตุนี้หลวงปู่ จึงสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่
เรียกในปัจจุบัน ว่า  " ศาลาอุโบสถ " เพราะเป็นศาลา
และอุโบสถในหลังเดียวกัน ใช้ทำสังฆกรรม และใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม

พิธีวางศิลาฤกษ์ “ศาลาอุโบสถ”
เมื่อ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓     หลวงปู่ได้กำหนดทำพิธีวางศิลาฤกษ์ “ศาลาอุโบสถ”
เพื่อก่อสร้างให้เป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรม มีขนาดกว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๒๖ เมตรบรรจุคนได้ ๓๐๐ คน
(เสร็จเมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓)  

ศาลาปฏิบัติธรรมหลังเก่า พ.ศ 2528
ศาลาอุโบสถหลังปัจจุบัน (สถานที่เดิม)

ตัวแทนหลวงปู่
เมื่อ ๗ เมษายน ๒๕๔๖ หลวงปู่เป็นประธาน
ในการเททองหล่อ รูปเหมือน “หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ”
ขนาดเท่าองค์จริง เนื้อทองสำริด
สร้างถวายโดย คุณปรีชา อรุณรัศมีโชติ คุณวารุณี อรุณรัศมีโชติ
พร้อมครอบครัว สร้างถวายไว้ ณ วัดป่ามหาชัย
เพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้ (ปัจจุบันประดิษฐานไว้ที่ อัฐิธาตุเจดีย์)

(.......อ่านต่อ)

ตอนที่ ๕ .....๖.... ตอนที่ ๗

รวบรวมโดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดป่ามหาชัย