ตอนที่ ๕
ชีวประวัติ พระสุนทรธรรมากร

(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


อุปนิสัย
เป็นคนเงียบ ไม่คะนอง ไม่ชุกซน
และชอบคบเพื่อนที่ไม่ซุกชน ถ้าคนไหนซุกชนก็ไม่คบ
ชอบทำงานอยู่กับบ้านช่วยพ่อแม่
เป็นคนมีความเมตตา ทั้งคนและสัตว์

การศึกษาปริยัติและปฏิบัติ
ในช่วงที่บวชเป็นสามเณร
ได้ศึกษาพระธรรม อักษรขอมโบราณ และภาษาไทย
ได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

สร้างวัดเพื่อสร้างคน
ตั้งแต่ก่อตั้ง วัดป่ามหาชัย แห่งนี้ขึ้นมา
หลวงปู่ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานขึ้นทุกๆปี
โดยกำหนดเอาวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๒ ของทุกปี
เป็นวันเริ่มต้นแห่งการอบรมธรรมกรรมฐาน
ซึ่งมีกำหนดถึง๑๕ค่ำ เพื่อให้ภิกษุ สามเณร
และ อุบาสก อุบาสิกา ผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลาย
ทั้งใกล้และไหล ได้เข้าฝึกหัดรับการอบรมธรรม
เพื่อความเข้าใจในธรรมะ คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และนี่คือเหตุผลที่หลวงปู่ได้สร้างวัดป่านี้ขึ้นมา
(ปัจจุบัน ๓-๑๐ มกราคม ของทุกปี)

พระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

พระธรรมทูต
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นหัวหน้าหน่วยพระธรรมทูต
ฝ่ายกำกับการ พระธรรมทูตอำเภอปลาปาก

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ หลวงปู่ได้ร่วมมือกับคณะสงฆ์
และทางราชการออกไปอบรมประชาชน ตามหมู่บ้านต่างๆ
ในเขตการปกครอง และร่วมกับหน่วยงานของราชการทุกหน่วยงาน
ออกไปอบรมตามโครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของอำเภอปลาปาก
และยังได้ติดตาม พระธรรมทูตจากส่วนกลางออกเยี่ยมเยียนประชาชนในเขตอำเภอปลาปากโดยสม่ำเสมอมาตลอดทุกปี

พระมหาเปรียญธรรม วัดธาตุมหาชัย พ.ศ 2541

ก่อตั้งโรงเรียนปริยัติธรรม-บาลี
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้ตั้งสำนักเรียน
วัดพระธาตุมหาชัย แผนกธรรม-บาลี
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดตั้งทุนมูลนิธิการศึกษา แผนกธรรม-บาลี

พระเจ้าคุณ
เมื่อ พ . ศ . ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระสุนทรธรรมากร
จัดตั้งกองทุนมูลนิธิการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจน
ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ในเขตอำเภอปลาปาก
และทุกอำเภอในเขต จังหวัดนครพนม

ก่อตั้งโรงเรียนมัธยม
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้สร้างโรงเรียนมัธยมขึ้น
ที่บ้านนกเหาะ ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา”

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้สร้างโรงเรียนมัธยมขึ้น
ที่หนองหอย อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ให้ชื่อว่า “โรงเรียนธรรมากรวิทยา”

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้สร้างโรงเรียนมัธยมขึ้น
ที่บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ให้ชื่อว่า “โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม”

เปลี่ยนชื่อวัด
วัดป่าอรัญญคาม เป็น วัดป่ามหาชัย
วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๗ ขออนุญาตสร้างวัด
ได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม และกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศจากมหาเถรสมาคม
และกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนา
มีนามว่า “ วัดป่ามหาชัย ”

สร้างครอบธาตุมหาชัยองค์เดิม พ.ศ 2536

วัดส้างพระอินทร์
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นประธานสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่
ณ วัดส้างพระอินทร์   ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
คือ พระพุทธการุณ

สร้างครอบองค์พระธาตุชัย
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ หลวงปู่คิดที่จะสร้างองค์พระธาตุเจดีย์
ครอบองค์เดิม จึงได้ทำหนังสือถึงสำนักพระราชวัง
เพื่อขออนุญาตสร้างพระธาตุเจดีย์ครอบองค์เดิม
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่พระองค์
ทรงครองราชสมบัติครบ   ๕๐   ปีในปี พ.ศ.๒๕๓๙


(อ่านต่อ.......... )


 

ตอนที่ ๔ .....๕.... ตอนที่ ๖

รวบรวมโดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดป่ามหาชัย

บทจุลลไชยปกรณ์ ตำนานพระปริตร บทสวดปฏิจจสมุปบาท บทสวดสติปัฏฐาน๔ ประวัติพุทธสาวก
คำลากลับบ้าน บทปัพพโตปมคาถา บทเขมาเขมสรณทีปกคาถา คำสมาทนากรรมฐาน บทภารสุตตคาถา
บทปัจฉิมพุทโธวาท ติลักขณาทิคาถา บทสวดถวายพระพร โอวาทก่อนปรินิพพาน หลวงปู่คำพันธ์
ปฏิทินวันพระ มงคลปริตร คำปวารณาออกพรรษา คำอาราธนาธรรม เสียงพระพุทธประวัติ
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ วันออกพรรษา คำไหว้พระเจ้า ๑๐ ชาติ พระสังคีณี คาถากำลังวัน
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ พระเจ้าพิมพิสาร ประวัติพระธาตุพนม รัตนปริตร ศิลปะพระธาตุพนม
บทพิจารณาสังขาร