ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ

ล่าสุด เว็บไซต์ “ ราชกิจจานุเบกษา ” ได้เผยแพร่หมายกำหนดการ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 13 และ 14 ต.ค. 2560
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พร้อมคาถาถวายพระราชกุศล
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ”

โดยมี “ คาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ”
ที่สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร แต่งและแปล เพื่อให้พสกนิกรสามารถนำไปสวดเพื่อ
ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ดังนี้


ปัตติทานคาถา

ยะถาปิ ปะระมินโท โส             ภูมิพะโล มะหิสสะโร
สะวีริโย สะมุสสาโห               ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ
อะธิราชา มะหารัญญา           โลกะภาเค มะหิตตะเล
ทัยยานัง เทวะภูโต โข           ธะระมาโน ปะสังสิโต
สักกะโต ชะนะตาเยวะ           สัมมานิโตภิปูชิโต
ทัยยะวาสีนะมัตถายะ             หิตายะ จะ สุขายะ จะ
สัตตะติวัสสะกาเล วะ             รัชชัง ธัมเมนะ การะยิ
เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ           อะธิวัตตันติ ภูปะติง
ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส       สุทเท จัณฑาละปุกกุเส
นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ               สัพพะเมวาภิมัททะติ
ตัสะมา หิ ปัณฑิโต โปโส       สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน
สัมปะเทยเยวะ ภิยโยโส           อัปปะมาเทนะ ชีวิตัง
อัปปะมัตโต อุโภ อัตเถ         อะธิคัณหาติ เจตะโส
ทิฏเฐ ธัมเม จะ โย อัตโถ       โย จัตโถ สัมปรายิโก
สะวากขาตัสสะ ปาฐัสสะ         อัตถัง อัญญายะ สาธุกัง
ปะฏิปัชเชถะ เมธาวี                 อะโมฆัง ชีวิตัง ยะถา
ยันทานิ เม กะตัง ปุญญัง         เตนาเนนุททิเสนะ จะ
ยา กาจิ กุสะลา มะยาสา         สุเขนะ สิชฌะตัง สะทา
ปะระมินทะมะหาราชา             ภาคี โหตุ วะ ปัตติยา
เขมัปปะทัญจะ ปัปโปตุ           ตัสสาสา สิชฌะตัง สุภาติ ฯ

แปลว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน มีพระวิริยอุตสาหะ มีพระวิสัยทัศน์ยาวไกล
มีปัญญาฉลาดหลักแหลมในการปกครองประเทศ ทรงเป็นพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่
กว่าพระมหาราชใดๆ ในโลก ทรงได้รับการสรรเสริญ สักการะ นับถือ บูชา
ยกย่องว่าเป็นเทวดาที่ยังมีชีวิตอยู่ของปวงพสกนิกรชาวไทย
ทรงครองสิริราชสมบัติเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม

สิ้นกาลเวลา ๗๐ ปี แต่ความชราและความตายย่อมพรากองค์พระภูมินทร์ล
ความตายหาได้ละเว้นใครๆ ไม่ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร คนจัณฑาล
ความตายย่อมทําลายทุกสิ่งถ้วนทั่ว เพราะฉะนั้นแลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อ
พิจารณาเห็นประโยชน์ ส่วนตนก็พึงดําเนินชีวิตของตนให้ยิ่งด้วยความไม่ประมาท

บุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมจะได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ส่วนคือ ประโยชน์ปัจจุบัน
และประโยชน์ในภายภาคหน้า ผู้มีปัญญารู้อรรถสาระแห่งพระบาลีตามที่
สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ดีแล้วน้อมปฏิบัติ โดยประการที่
ชีวิตจะเป็นชีวิตที่มีสาระไม่เป็นชีวิตเปล่าประโยชน์ (ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท)

บุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว ณ กาลบัดนี้ ด้วยเหตุแห่งบุญ
ที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วและด้วยการถวายพระราชกุศลอันนี้ด้วยความปรารถนาอันใดอันหนึ่ง
ที่เป็นกุศลของข้าพเจ้า ขอบุญและความหวังนั้นจงสําเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ
ขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จงทรงเป็นผู้มี
ส่วนแห่งปัตติทานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอพระองค์จงถึงซึ่งบทอันเกษมคือ พระนิพพาน
ขอความปรารถนาอันดีงามของพระองค์ทั้งปวงนั้นจงสําเร็จโดยพลัน เทอญ ฯ

เสียงสวดคาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร บทนี้ จะดังกึกก้องไปถึงสวรรค์
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพ่อร. 9
ของปวงชนชาวไทยประทับอยู่อย่างแน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูล และภาพจาก   ราชกิจจานุเบกษา   และ    ไทยรัฐ


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ